การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 4

COVID-19

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 4
ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2563
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงแรมใบหยก สกาย โฮเทล ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ