การเสวนา Afternoon Talk ครั้งที่ 3

COVID-19

ดาวน์โหลดเนื้อหา

ภายใต้ โครงการ Intelligence Unit ปี 2563
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ โรงแรมราชศุภมิตร (R.S. Hotel) ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รูปภาพ