ชื่อชุดข้อมูล(Data Set) Content-Type API URL
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทย application/json https://iiu.oie.go.th/opendata/services/ews_ie/
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก application/json https://iiu.oie.go.th/opendata/services/ews_e/