การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1 ปี 2564

COVID-19

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2564
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้อง โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (ถนนสีลม)

รูปภาพ