การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2564

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 3
ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2564
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (CISCO Webex.)

รูปภาพ