การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2 ปี 2565

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2565
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

รูปภาพ