การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1 ปี 2566

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2566
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี (ถนนสีลม) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

รูปภาพ