การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2 ปี 2566

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2566
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (ถนนราชปรารภ) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

รูปภาพ