ข่าวประจำวันที่ 8 ม.ค. 2564

ข่าวในประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1. กรมเจรจาฯ กางแผนงาน ปี 64 เร่งชงรัฐสภาให้สัตยาบัน RCEP เดินหน้าเจรจา FTA (ที่มา: acnews.net , ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยแผนการทำงานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 ขานรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยมีแผนงานสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ (1) เร่งรัดดำเนินกระบวนการภายในเพื่อเสนอรัฐสภาให้สัตยาบันความตกลง RCEP ภายในกลางปีนี้ (2) เดินหน้าเปิด ปิด และปรับปรุงการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวม 13 ฉบับ (3) พัฒนากลไกเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA และ (4) เดินหน้าสร้างความเข้าใจกลุ่มเกษตรกร SME ภาคเอกชน และภาคประชาชน เรื่องการใช้ประโยชน์และการเตรียมรับมือผลกระทบจาก FTA

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ กรมฯ จะร่วมกับพันธมิตร อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน เดินหน้าสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งกลุ่มเกษตรกร SME ภาคเอกชน และภาคประชาชน เรื่องประโยชน์และผลกระทบของการเจรจา FTA จะให้ความสำคัญกับการจัดฝึกอบรม สัมมนา ทั้งแบบลงพื้นที่จริง และรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมี FTA 14 ฉบับ (รวม RCEP) กับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เปรู ชิลี อินเดีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยในปี 2562 การค้าของไทยกับ 18 ประเทศ มีมูลค่า 302,991.6 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 62.8% ของมูลค่าการค้าไทยกับโลก สำหรับในช่วงเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2563 การค้าของไทยกับ 18 ประเทศ มีมูลค่า 250,721.8 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 62.8% ของมูลค่าการค้าไทยกับโลก โดยไทยส่งออกมูลค่า 128,221.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ดพลาสติก เป็นต้น และไทยนำเข้ามูลค่า 122,500.6 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น

 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

2. ตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ลงทุน 6 หมื่นล้านจ้างงาน 15,014 อัตรา (ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า , ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564)

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ บนพื้นที่กว่า 1,900 ไร่ด้วยเม็ดเงินลงทุน 4.129 พันล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curveภายใต้มาตรการส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 1,987.61 ไร่ แบ่งการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,501 ไร่ และพื้นที่สาธารณูปโภคและแนวกันชนประมาณ 486 ไร่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค จัดเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 61 และเป็นนิคมอุตสาหกรรมล่าสุดที่จะเปิดให้บริการในพื้นที่ อีอีซี โดยจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่อีอีซีที่รองรับการลงทุน มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการ อีอีซี ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการประมาณ 3 ปี ภายหลังจากที่ได้รับการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมแล้ว และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2567

อย่างไรก็ดี สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนักลงทุนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก โดยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC มีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่สะดวก อยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่ถึง 100 กิโลเมตร และห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 137 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาตร์ที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงนิคมฯในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการฯ และนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ (Recycle) เพื่อลดอัตราการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ รวมทั้งได้นำแนวคิดออกแบบอาคารส่วนกลางแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Green Building) เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นทางเลือกเสริมพลังงานหลัก ซึ่งช่วยลดปัญหามลพิษส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 

นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

3. ออมสิน ลงทะเบียนพักหนี้ 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง โควิด-19 เริ่มวันนี้ (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ , ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564) 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ล่าสุดธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินในพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีการเข้มงวดและควบคุมสูงสุด รวม 28 จังหวัด ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 รอบใหม่ เบื้องต้น ธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือ ขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 - 6 เดือน ทั้งนี้พบว่า ธนาคารมีลูกค้าสินเชื่อจาก 28 จังหวัด กว่า 1.9 ล้านราย วงเงินสินเชื่อกว่า 670,000 ล้านบาท ดังนั้นคาดว่าการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ จะมีลูกค้าจำนวนไม่น้อย ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบ ธนาคารจึงได้เร่งเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียน แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป แหล่งข่าววงการการเงินกล่าวว่า ล่าสุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) ได้มีการทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ เพื่อเสนอรัฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากมองว่าภาคธุรกิจ SME เป็นภาคที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือเร็วที่สุด จากฐานะธุรกิจที่แย่ลากยาวมาตั้งแต่โควิด-19 รอบแรก

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีการจัดทำมาตรการเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี โดยจะมีการนำเสนอแก่กระทรวงการคลัง และสมาคมธนาคารไทยต่อไป มาตรการเบื้องต้น คือเสนอปรับ พรก.เงินกู้ ซอฟท์โลน เพื่อเพิ่มโอกาส SME เข้าถึงสินเชื่อ โดยกำหนดให้บุริมสิทธิสูงกว่าเงินกู้ไม่มีหลักประกันเดิม, อย่างที่ ธนาคารออมสินกำลังดำเนินการ  รวมถึงให้แบงก์กำหนดดอกเบี้ยที่ธนาคารรับความเสี่ยงได้ สำหรับการปล่อยกู้ซอฟท์โลนรอบใหม่ ต้องมากกว่า 5% และไม่ต้องจำกัดการขอกู้ที่ 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นปี 2562 รวมถึงให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เข้ามาค้ำประกันเงินกู้เกิน 50% ตลอดระยะเวลา 7ปี นอกจากนี้ การเปิดให้การปล่อยกู้ซอทฟ์โลนครั้งนี้ ครอบคลุมไปถึงลูกหนี้ที่เป็นเอ็นพีแอลด้วย เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากโควิด-19 นอกจากนี้เสนอให้มีการตั้ง Asset Warehousing เพื่อโอนลูกหนี้กลุ่มท่องเที่ยวมาแยกไว้กับกองทุน และเปิดให้ซื้อกลับได้หลังปี 2565 เป็นต้น ด้านนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า ล่าสุดสภาอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำมาตรการเพื่อช่วยเหลือ SME จริง โดยวันนี้ จะมีการนำมาตรการต่างๆเข้าที่ประชุมคณะกรรมบริหารของสภาอุตสาหกรรม ก่อนที่นำข้อเสนอดังกล่าว ให้กระทรวงการคลังรับทราบต่อไป เนื่องจากมองว่า SME เป็นกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน และจำเป็นต้องให้สภาพคล่องเข้าไปถึงกลุ่มนี้เร็วที่สุด ตั้งแต่มาตรการพักหนี้ของธนาคารออมสิน ไปจนถึงนโยบายด้านการเงิน ทั้งหมดก็เพื่อลดผลกระทบของประชาชนจากการระบาดของ โควิด-19

 

ข่าวต่างประเทศ

4. ทรัมป์ ถูกเฟซบุ๊ก ไอจีแบนยาว หลังโพสต์ข้อความยุยงปลุกปั่น (ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า , ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564)

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เฟซบุ๊กและและอินสตาแกรม ประกาศระงับบัญชีการใช้งานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังทรีมป์ทวิตในเชิงยุยง ปลุกระดมให้เกิดการชุมนุมประท้วงค้านผลเลือกตั้ง จนก่อให้เกิดเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้

อย่างไรก็ตาม นายมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของเฟซบุ๊ก ระบุว่า ความเสี่ยงที่จะให้ทรัมป์โพสต์ข้อความถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินไป ขณะที่บริษัททวิตเตอร์ยืนยันว่า การล็อกบัญชีผู้ใช้งานของทรัมป์นาน 12 ชั่วโมง ครบกำหนดแล้ว เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น และนับจากนี้จะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ว่าผู้นำสหรัฐปฏิบัติตามระเบียบการใช้งานหรือไม่ ซึ่งมีผลครอบคลุมเท่าเทียมกันกับผู้ใช้งานทุกคน

หมายเหตุ : ค่าเงินบาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ราคาน้ำมันและราคา NGV อ้างอิงจากราคาน้ำมันขายปลีกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ADDRESS

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

CALL US NOW
800-123-4567
FOLLOW US