ข่าวประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ข่าวในประเทศ

A person sitting at a desk writing on papers

Description automatically generated

นายณัฐพล รังสิตพล

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

1.  ปรับเคพีไออุตฯ สีเขียว ปี 68 รง. ผ่านจีไอ 100% (ที่มา: มติชน, ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2567)

 

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว หรือจีไอ กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) นำโดย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และนายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดี กรอ. โดย กรอ.ได้รายงานสถานการณ์ของจีไอ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งหมดที่แจ้งประกอบการ 62,826 โรงงาน ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 55,029 โรงงาน คิดเป็น 88% ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับจีไอ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว จำนวน 48,087 โรงงาน 2. ระดับจีไอ 2 ปฏิบัติการสีเขียว 3,095 โรงงาน 3. ระดับจีไอ 3 ระบบสีเขียว 3,412 โรงงาน 4. ระดับจีไอ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 367 โรงงาน และ 5. ระดับจีไอ 5 เครือข่ายสีเขียว 68 โรงงาน ทั้งนี้ มีจำนวนโรงงานที่อยู่ในระดับจีไอ 3-5 จำนวน 3,847 โรงงาน คิดเป็น 7% ของจำนวนโรงงานที่เข้าสู่จีไอ โดย กรอ.ได้ขอคำแนะนำสำหรับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม กรอ.ได้เตรียมความพร้อมยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่จีไอทั้ง 100% ภายในปี 2568 ผ่านการจัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ อบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสารสนเทศอุตสาหกรรม สีเขียว ตลอดจนทำความร่วมมือกับ International Center for Environment Technology Transfer (ICETT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เอสเอ็มอีจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

 

A person in a suit with his arms crossed

Description automatically generated

 

นายวีริศ อัมระปาล

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

2'กนอ.' จับมือ 'แอลพีพี' จัดตั้งนิคมฯนครสวรรค์ (ที่มา: แนวหน้า, ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2567)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานกับบริษัท แอลพีพีอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแอลพีพี นครสวรรค์นับเป็นนิคมฯแห่งที่ 69 ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. และบริษัท แอลพีพีฯ ก็ถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของ กนอ. สำหรับการจัดตั้งนิคมฯ แอลพีพี นครสวรรค์ เป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ BIOECONOMY โดยนำความรู้ นวัตกรรม และความได้เปรียบของไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิตทางเกษตร มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง การแพทย์ และพลังงาน เกิดความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ด้วยศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของบริษัท แอลพีพีฯ เชื่อว่านิคมฯ แห่งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ กนอ.พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมและประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 673 ไร่ ในตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กนอ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยงบลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 854.44 ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศกว่า 18,216 ล้านบาท สร้างงานกว่า 4,554 ตำแหน่ง ใช้เวลาการพัฒนาโครงการ3 ปี หลังได้รับการประกาศเขตนิคมฯคาดจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2569

 

A person in a suit sitting at a podium

Description automatically generated

นายนภินทร ศรีสรรพางค์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

3. พณ.-กองทัพนำร่อง 26 จว. ยั่งยืน 'นภินทร' รุกเพิ่มจีดีพีเอสเอ็มอี (ที่มา: มติชน, ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2567)

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกองทัพภาคที่ 1 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (กอ.รมน.ภาค 1) ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า การลงนามเอ็มโอยูเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีกว่า 3.18 ล้านราย ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนจีดีพีเอสเอ็มอีในอีก 3 ปีข้างหน้า ให้เป็น 40% จากปัจจุบัน 35.3% จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยเอ็มโอยูฉบับนี้จะพาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่อยู่ในการส่งเสริมของ กอ.รมน.ภาค 1 จำนวน 12 ราย จากภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 26 จังหวัด 125 รายการ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ "งานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME Synergy Expo 2024" กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5-6 ชั้น LG

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 กรมพัฒนาธรุกิจการค้าจะลงนามความร่วมมือในการผลักดันเอสเอ็มอีกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัด หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอี และเครือข่าย กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงสถาบันการเงิน และพันธมิตรต่างๆ ในการผลักดันความร่วมมือเพิ่มมูลค่า สร้างโอกาส และดันจีดีพีเอสเอ็มอี ตามเป้าหมายให้ถึง 40% ทั้งนี้ ได้หารือกระทรวงแรงงานสนับสนุนกองทุน 2,000 ล้านบาท ให้เอสเอ็มอีได้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดทั่วไป ในอัตรา 8-9% ต่อปี จากทั่วไป 15-17%

 

ข่าวต่างประเทศ

A flag with a red circle and black lines

Description automatically generated

 

4. เกาหลีใต้พลิกขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนเม.ย. (ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2567)

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิดเผยว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้พลิกขาดดุลอยู่ที่ 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายน 2567 หลังจากที่เกินดุล 6.93 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม โดยสำนักข่าวยอนฮัปรายงานว่า ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการยุติการเกินดุล 11 เดือนติดต่อกัน สาเหตุมาจากยอดเกินดุลการค้าลดลงและการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น สำหรับในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้เกินดุลอยู่ที่ 1.655 หมื่นล้านดอลลาร์ พลิกกลับจากที่ขาดดุล 7.33 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม BOK กล่าวว่า การขาดดุลในเดือนเมษายน 2567 เป็นผลมาจากปัจจัยชั่วคราวและปัจจัยด้านฤดูกาล โดยคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้จะกลับมาเกินดุลได้ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยรายงานระบุว่า ดุลการค้าสินค้าเดือนเมษายนเกินดุลอยู่ที่ 5.11 พันล้านดอลลาร์ หลังจากที่มียอดเกินดุลเดือนมีนาคมที่ระดับ 8.09 พันล้านดอลลาร์            อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการบริโภคในภาคเอกชนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้น ลดลง 0.7% ในไตรมาส 1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินเบื้องต้น เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของภาคครัวเรือน

 

หมายเหตุ : ค่าเงินบาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ราคาน้ำมันและราคา NGV อ้างอิงจากราคาน้ำมันขายปลีกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)