ส่งสัญญาณปกติ
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทย มิถุนายน - สิงหาคม 2567
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 1_ews_ie_062567.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_ie_062567_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_ie_062567_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4_ews_ie_062567.docx, 4_ews_ie_062567.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 5_ews_ie_062567_info.jpg, 5_ews_ie_062567_info.pdf
ส่งสัญญาณปกติ
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มิถุนายน - สิงหาคม 2567
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1_ews_e_062567.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_e_062567_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_e_062567_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4_ews_e_062567.docx, 4_ews_e_062567.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 5_ews_e_062567_info.jpg, 5_ews_e_062567_info.pdf
ส่งสัญญาณปกติ
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคเหนือ มิถุนายน - สิงหาคม 2567
ส่งสัญญาณเตือนภัยระยะต้น
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มิถุนายน - สิงหาคม 2567
ส่งสัญญาณเตือนภัยระยะต้น
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้ มิถุนายน - สิงหาคม 2567
ส่งสัญญาณปกติ
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค มิถุนายน - สิงหาคม 2567
อ่านเพิ่ม