ส่งสัญญาณเตือนภัยระยะต้น
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทย เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2566
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 1_ews_ie_052566.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_ie_052566_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_ie_052566_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4_ews_ie_052566.docx, 4_ews_ie_052566.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 5_ews_ie_052566_info.jpg, 6_ews_ie_052566_info.pdf
ส่งสัญญาณปกติ
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2566
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1_ews_e_052566.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_e_052566_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_e_052566_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4_ews_e_052566.docx, 4_ews_e_052566.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 5_ews_e_052566_info.jpg, 5_ews_e_052566_info.pdf
ส่งสัญญาณเตือนภัยระยะต้น
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทย เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 1_ews_ie_042566.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_ie_042566_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_ie_042566_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4_ews_ie_042566.docx, 4_ews_ie_042566.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 5_ews_ie_042566_info.jpg, 5_ews_ie_042566_info.pdf
ส่งสัญญาณปกติ
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1_ews_e_042566.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_e_042566_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_e_042566_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4_ews_e_042566.docx, 4_ews_e_042566.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 5_ews_e_042566_info.jpg, 5_ews_e_042566_info.pdf
ส่งสัญญาณเตือนภัยระยะต้น
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทย เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 1_ews_ie_032566.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_ie_032566_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_ie_032566_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 4_ews_ie_032566.docx, 4_ews_ie_032566.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 5_ews_ie_032566_info.jpg, 5_ews_ie_032566_info.pdf
ส่งสัญญาณปกติ
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566
1.ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1_ews_e_032566.csv
2.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2-3 เดือนข้างหน้า 2_ews_e_032566_2-3month.csv
3.คาดการณ์ค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4-6 เดือนข้างหน้า 3_ews_e_032566_4-6month.csv
4.รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 4_ews_e_032566.docx, 4_ews_e_032566.pdf
5.Info Graphic เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 5_ews_e_032566_info.jpg, 5_ews_e_032566_info.pdf
อ่านเพิ่ม