COVID-19

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2

ภายใต้ โครงการ Intelligence Unit ปี 2563
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–12.30 น.
ณ ห้องเวียงพนา ชั้น 1 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รูปภาพ

ADDRESS

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

CALL US NOW
800-123-4567
FOLLOW US