COVID

ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1

ภายใต้ โครงการ Intelligence Unit ปี 2563
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00–12.30 น.
ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ

ADDRESS

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

CALL US NOW
800-123-4567
FOLLOW US