การเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2

COVID-19

ดาวน์โหลดเนื้อหา

ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2563
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ โรงแรมราชศุภมิตร (R.S. Hotel) ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รูปภาพ