ดาวน์โหลดเนื้อหา

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2

การเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2564
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (CISCO Webex.)

รูปภาพ

ADDRESS

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

CALL US NOW
800-123-4567
FOLLOW US